آزمون های مفهومی مهارتی
11%
تخفیف

آزمون های مفهومی مهارتی (ویژه آمادگی آزمون وکالت)

آزمون های مفهومی مهارتی چیست؟ آزمون های مفهومی مهارتی داداستان بـا تکیه بـر اصول نوین آموزشـی کـه مبتنی بر فنـون…

3,990,000 تومان