دوره جامع حقوق جزا (عمومی و اختصاصی) : ویژه آزمون وکالت و سردفتری

دوره جامع حقوق جزا (عمومی و اختصاصی) که ویژه آزمون وکالت و سردفتری است برای اولین با توسط داداستان برگزار…

5,567,000 تومان